Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2019 22:08:01
Дата здійснення дії: 23.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Код за ЄДРПОУ:  00190762
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», код ЄДРПОУ 00190762, місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14 (далі – Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) відбудуться 24 квітня 2019 року об 16.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 15:00 год. до 15:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного Зборів та проекти рішень:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря і прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Бестанчук Сергій Володимирович, члени комісії - Гаврилюк Олександр Петрович, Блеверов Микола Віталійович. Обрати головою загальних зборів акціонерів Стечишина Орислава Івановича, секретарем загальних зборів акціонерів Хілову Ірину Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:для доповіді голови правління – до 10 хвилин;для виступів акціонерів - до 3 хвилин, для внесення пропозицій – до 1 хвилини; для відповідей на запитання – до 3 хвилин. Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги. Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються. Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

 1. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

 1. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, виконаного Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Західаудит», щодо річної фінансової звітності ПАТ «Тернопільвтормет» за 2018 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Тернопільвтормет» за 2018 рік.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

 1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

 1. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ПАТ «Тернопільвтормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

 1. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту

Проект рішення: Уповноважити голову правління товариства Стечишина Орислава Івановича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Тернопільвтормет» та здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «Тернопільвтормет» в новій редакції в органі державної реєстрації.

 1. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства і про уповноваження особи на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: ”Положення про загальні збори акціонерів”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Виконавчий орган”, ”Положення про Ревізійну комісію” у відповідності до вимог Закону України ”Про акціонерні товариства” і Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів підписати внутрішні положення від імені Товариства.

 1. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет».

 1. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Омран Хоссейн Золфалі та членів наглядової ради: Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, Пожидаєв Ростислав Станіславович, Саргсян Карен Едікович.

 1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Проводиться кумулятивне голосування.

 1. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради.

 1. Затвердження положення про винагороду Голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про винагороду Голови та членів наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет».

 1. Про надання згоди на укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк» та про уповноваження особи на їх підписання. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: Надати згоду на внесення змін до іпотечного договору № 2 від 21.07.2017 (ринкова вартість майна, що є предметом застави 20435128,00 ), договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017 (ринкова вартість майна, що є предметом застави 12437915,00 грн. ), договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017 (ринкова вартість майна, що є предметом застави 2746000,00 грн. ), які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (надалі – «Боржник») за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017 (надалі - «Договір Новації») у зв’язку з проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника та уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним, на підставі довіреності, особу на їх підписання.

 

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою, за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера), у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови правління Товариства Стечишина О.І.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 10 000 000, голосуючих акцій - 9 269 960.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00190762.smida.gov.ua

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                    

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

 

2018 рік

2017 рік

Усього активів

6804

6480

Основні засоби (за залишковою вартістю)                            

1620

1830

Запаси 

535

1520

Сумарна дебіторська заборгованість         

2857

1390

Гроші та їх еквіваленти            

28

2

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                  

2022

2133

Власний капітал                            

4522

4633

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

2500

2500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                 

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення                       

2282

1847

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

173

-2895

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000000

10000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)                                     

0,02

-0,29

 

 

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                      Наглядова рада ПАТ «Тернопільвтормет»