Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.02.2020 13:50:02
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Код за ЄДРПОУ:  00190762
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», код ЄДРПОУ 00190762, місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14 (далі – Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) відбудуться 14 квітня 2020 року об 14.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08 квітня 2020 року.

Проект порядку денного Зборів та проекти рішень:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря і прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Бестанчук Сергій Володимирович, члени комісії - Гаврилюк Олександр Петрович, Блеверов Микола Віталійович. Обрати головою загальних зборів акціонерів Стечишина Орислава Івановича, секретарем загальних зборів акціонерів Хілову Ірину Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:для доповіді голови правління – до 10 хвилин;для виступів акціонерів - до 3 хвилин, для внесення пропозицій – до 1 хвилини; для відповідей на запитання – до 3 хвилин. Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги. Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються. Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

 1. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

 1. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо річної фінансової звітності ПАТ «Тернопільвтормет» за 2019 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Тернопільвтормет» за 2019 рік.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

 1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

 1. Зміна типу акціонерного товариства.

Проект рішення: Змінити тип публічного акціонерного товариства “ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ” з публічного на приватне.

 1. Зміна найменування акціонерного товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства: українською мовою повне – АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», скорочене – АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»; англійською мовою повне  -  JOINT STOCK COMPANY “TERNOPILVTORMET”, скорочене –  JSС “TERNOPILVTORMET”.

 1. Зміна місцезнаходження акціонерного товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» на наступне: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 6.

 1. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

 1. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Уповноважити голову загальних зборів – голову правління товариства підписати нову редакцію статуту АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень. Уповноважити голову правління товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» в органі державної реєстрації.

 1. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства і про уповноваження особи на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» в новій редакції, а саме: ”Положення про загальні збори акціонерів”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган”, ”Положення про ревізійну комісію” у відповідності до вимог Закону України ”Про акціонерні товариства” і Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів підписати внутрішні положення від імені Товариства.

 1. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

15.1. Надати згоду на укладення значних правочинів між Товариством та АТ «Ощадбанк», укладених в забезпечення виконання зобов’язань боржника Публічного акціонерного товариства «Укрвторчормет» за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017 та Планом  реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов’язання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРВТОРЧОРМЕТ» (ідентифікаційний код 00191483) за участі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129) від 07 серпня 2018 року, а саме на  внесення змін до іпотечного договору № 2 від 21.07.2017, договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017, договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ».

15.2. Уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші документи, рішення про укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

15.3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів  про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору Новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення,  внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року.

 

 1. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

 1. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою, за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера), у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови правління Товариства Стечишина О.І.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 10 000 000, голосуючих акцій - 9 269 960.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00190762.smida.gov.ua

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                     

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

 

2019рік

2018 рік

Усього активів

6804

6480

Основні засоби (за залишковою вартістю)                            

1620

1830

Запаси 

535

1520

Сумарна дебіторська заборгованість         

2857

1390

Гроші та їх еквіваленти            

28

2

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                  

2022

2133

Власний капітал                            

4522

4633

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

2500

2500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                 

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення                      

2282

1847

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

173

-2895

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000000

10000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)                                     

0,02

-0,29

 

 

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                      Наглядова рада ПАТ «Тернопільвтормет»