Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.07.2010
Дата публікації 30.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ “Тернопільвтормет” повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 20 вересня 2010 року о 14:00 год. за адресою: Україна, Тернопільська область, Тернопільській район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження,14. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 годин. Всім представникам акціонерів мати оформлені належним чином доручення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.
2. Звіт Наглядової Ради за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2009 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВАТ “ Тернопільвтормет ” у 2009 році.
4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ “ Тернопільвтормет ” за 2009 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2010 рік.
7. Про зміну найменування товариства.
8. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), обрання депозитарію та зберігача:
8.1. Прийняття рішення про дематеріалізацію;
8.2. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, який дематеріалізується;
8.3. Обрання зберігача, у якого Товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується;
8.4. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
8.5. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію.
9. Внесення (затвердження) змін до Статуту ВАТ «Тернопільвтормет» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про розірвання договору на ведення реєстру № 12-09 від 14.04.2009р., укладеного з ТОВ «Буд-реєстр».
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Переобрання Голови та членів Наглядової ради товариства.
13. Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Переобрання Голови та членів правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 27049 22266
Основні засоби 3595 3830
Довгострокові фінансові інвестиції 8065 8065
Запаси 1118 1201
Сумарна дебіторська заборгованість 5054 4127
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 5
Нерозподілений прибуток 10765
Власний капітал 15456 5073
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання 791
Поточні зобов’язання 8937 2961
Чистий прибуток (збиток) -248 3646
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 141 168

Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Телефон для довідок: (0352) 27-41-67
Правління ВАТ «Тернопільвтормет»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №131(889) від 20.07.2010 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.07.2010
(дата)