Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2011
Дата публікації 30.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2011 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., актовий зал підприємства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2011 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Тернопільвтормет” у 2010 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “ Тернопільвтормет ” за 2010 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів 18 779 27 049
Основні засоби 3507 3595
Довгострокові фінансові інвестиції 8065 8065
Запаси 1759 1118
Сумарна дебіторська заборгованість 5076 11399
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 23
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 15 654 17 867
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2888 8937
Чистий прибуток (збиток) -2266 -248
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 148 141
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт.
Телефон для довідок: 0352 27 41 67
Правління ПАТ «Тернопільвтормет»
Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 52 (1057) від 21.03.2011 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2011
(дата)