Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2012
Дата публікації 21.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація для публікації та
персонального повідомлення кожного акціонера
Публічне акціонерне товариство «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762), що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, повідомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2012 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2012 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ.
4. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
6. Затвердження положення про наглядову раду ПАТ.
7. Затвердження договорів з АТ “ОЩАДБАНК”.
8. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
9. Звіт наглядової ради за 2011 рік.
10. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Тернопільвтормет” у 2011 році.
11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Тернопільвтормет” за 2011 рік.
12. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
14. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів 19841 18779
Основні засоби 3067 3507
Довгострокові фінансові інвестиції 8065 8065
Запаси 3521 1759
Сумарна дебіторська заборгованість 4834 5076
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 18
Нерозподілений прибуток 7109 7992
Власний капітал 5162 15654
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4732 2888
Чистий прибуток (збиток) -723 -2266
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 145 148
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, кімната юриста.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт.

Телефон для довідок: 0352 27 41 67
Правління ПАТ «Тернопільвтормет»

Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 52 (1305) від 19.03.2012 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління (генеральний директор) Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2012
(дата)