Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.05.2012
Дата публікації 25.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація для публікації та
персонального повідомлення кожного акціонера
Публічне акціонерне товариство «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762), що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, повідомляє Вас, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12 червня 2012 року о 10.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 09:00 год. до 09:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 06 червня 2012 року.
Порядок денний
1. Про обрання Голови загальних зборів акціонерів та секретаря.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Про розгляд клопотання ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», щодо надання Товариством в заставу АТ «Ощадбанк» його частки в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» в забезпечення виконання зобов’язань ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії.
5. Про передачу в заставу АТ «Ощадбанк» Товариством його частки в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», шляхом укладання відповідного договору застави з АТ «Ощадбанк», який є значним правочином, в забезпечення кредитних зобов’язань ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» за договором кредитної лінії перед АТ «Ощадбанк».
6. Про надання згоди на передачу (продаж/відступлення) частки Товариства в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» у разі невиконання кредитних зобов’язань ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» за договором кредитної лінії перед АТ «Ощадбанк» у зв’язку з реалізацією АТ «Ощадбанк» прав заставодержателя.
7. Про відмову Товариства від свого переважного права на придбання частки/ок в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» в інших учасників ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» у разі її/їх відчуження (продажу/відступлення) у зв’язку з реалізацією АТ “Ощадбанк» прав заставодержателя.
8. Про надання згоди на заміну учасника/ів ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» та реєстрацію статуту ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» в новій редакції в разі звернення АТ «Ощадбанк» стягнення за відповідним договором застави частки в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД».
9. Про надання повноважень Голові правління (Генеральному директору) ПАТ «Тернопільвтормет» на участь та голосування на загальних зборах учасників ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» з питань, наведених в пп. 5-8 цього порядку денного.
10. Про надання повноважень Голові правління (Генеральному директору) ПАТ «Тернопільвтормет» на укладання та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» відповідного договору застави частки в статутному капіталі/корпоративних майнових прав ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», інших договорів/угод/правочинів в тому числі додаткових договорів/договорів про внесення змін, інших необхідних документів
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, кімната юриста.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт.

Телефон для довідок: 0352 27 41 67

Правління ПАТ «Тернопільвтормет»
Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 98 (1351) від 25.05.2012 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління (генеральний директор) Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2012
(дата)