Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.10.2013
Дата публікації 25.10.2013 09:23:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Плугатор Роман Іванович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація для публікації та
персонального повідомлення кожного акціонера
Публічне акціонерне товариство «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762), що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, повідомляє Вас, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 листопада 2013 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 листопада 2013 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, приймальня.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер.
Телефон для довідок: 0352 27 41 67
Правління ПАТ «Тернопільвтормет»
Публікація в газеті «Відомості НКЦПФР» № 199 (1703) від 22.10.2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління (генеральний директор) Плугатор Роман Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.10.2013
(дата)