Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 24.03.2014 14:29:13
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Плугатор Роман Іванович - Голова правління (Генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* krasnikova@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація для публікації та персонального повідомлення кожного акціонера!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00190762), що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, повідомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2014 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2014 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
11. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
13. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів 17810 24488
Основні засоби 3075 3447
Довгострокові фінансові інвестиції 1765 8065
Запаси 2668 2600
Сумарна дебіторська заборгованість 10302 9828
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток 4272 6879
Власний капітал 5162 5162
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5954 9947
Чистий прибуток (збиток) -2439 -230
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86 120
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, кімната гол. бухгалтера.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Калитюк В.В.
Телефон для довідок: 0352 27 41 67
Правління ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 55(1808) від 21.03.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління (Генеральний директор) Плугатор Роман Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014
(дата)