Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 11.06.2015 14:26:16
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Калинюк Вiталiй Вiкторович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* khilova@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ про чергові збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», які відбудуться 23 квітня 2015 року об 16-00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал). Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2015 року об 16.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 15:00 год. до 15:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17 квітня 2015 року. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції. 9. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». 10. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 11. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.) Найменування показника період звітній попередній Усього активів 13934 17795 Основні засоби 2680 3075 Довгострокові фінансові інвестиції 1765 1765 Запаси 1815 2672 Сумарна дебіторська заборгованість 7658 10282 Грошові кошти та їх еквіваленти 16 1 Нерозподілений прибуток 568 4179 Власний капітал 5162 5162 Статутний капітал 2500 2500 Довгострокові зобов’язання Поточні зобов’язання 5704 5954 Чистий прибуток (збиток) -3611 -2439 Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62 86 Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, кімната гол.бухгалтера. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Калинюк В.В. Телефон для довідок: (0352)-27-41-67 Правління ПАТ «Тернопільвтормет» Повідомлення опубліковане у офіційному друкованому виданні НКЦПФР - у газеті "Бюлетень цінні папери України " №50 від 20 березня 2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Калинюк Вiталiй Вiкторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.06.2015
(дата)