Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2016
Дата публікації 24.03.2016 10:11:36
Найменування емітента* Публічне акціонерне товаритво "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, смт.Велика Березовиця, Тернопільської обл.вул. Національного Відродження, 14
Керівник* Альяной Олександр Анатолійович - Голова правління. Тел: (0352)-27-00-16
E-mail* ternopil@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», які відбудуться  26 квітня 2016 року об 16-00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал).

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2016 року об 16.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 15:00 год. до 15:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
 10. Затвердження нової редакції Положень ПАТ «Тернопільвтормет»: про Наглядову раду;  про Ревізійну комісію; про Правління та про Загальні збори.
 11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
 12. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
 13. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
 14. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів

14636

13934

Основні засоби

2288

2680

Довгострокові фінансові інвестиції

1765

1765

Запаси

1395

1815

Сумарна дебіторська заборгованість

9187

7658

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

16

Нерозподілений прибуток

183

568

Власний капітал

5162

5162

Статутний капітал

2500

2500

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

6791

5704

Чистий прибуток (збиток)

-283

-3611

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10 000 000

10 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

62

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Альяной О.А.

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                    Правління ПАТ «Тернопільвтормет»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України 24.03.2016 №53(4341).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Альяной Олександр Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2016
(дата)