Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 20:50:26
Найменування емітента* Публічне акціонерне товаритво "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, смт.Велика Березовиця, Тернопільської обл.вул. Національного Відродження, 14
Керівник* Мачуга Роман Богданович - Голова правління. Тел: (0352)-27-00-16
E-mail* ternopil@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», які відбудуться  28 квітня 2017 року об 16-00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2017 року об 16.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 15:00 год. до 15:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 квітня 2017 року.

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
 10. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
 11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
 12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів

13476

14636

Основні засоби

2018

2288

Довгострокові фінансові інвестиції

1765

1765

Запаси

1695

1395

Сумарна дебіторська заборгованість

7992

9187

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

1

Нерозподілений прибуток

-

183

Власний капітал

5028

5162

Статутний капітал

2500

25004

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

5948

6791

Чистий прибуток (збиток)

-317

-283

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000000

10000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

19

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00190762.smida.gov.ua.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мачуга Р.Б.

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                      Правління ПАТ «Тернопільвтормет»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" №58(2563) від 27.03.2017 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мачуга Роман Богданович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)