Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 23.03.2018 12:10:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товаритво "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, смт.Велика Березовиця, Тернопільської обл.вул. Національного Відродження, 14
Керівник* Будзівул Андрій Іванович - голова правлiння. Тел: (0352)-27-00-16
E-mail* ternopil@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (далі – Товариство), місцезнаходження: 47724, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року об 16 год. за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься з 15-00 год. до 15-45 год. в день проведення Зборів - за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 год. 20 квітня 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера БлезеровуМиколі Віталійовичу.

3. Затвердити наступний регламент:

  • для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
  • для виступів акціонерів -  до 3 хвилин.
  • для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
  • для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

 

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

 

3. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

 

4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Тернопільвтормет» за 2017 рік.

 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

           3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

 

9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

9.1. Надати згоду на  внесення змін до іпотечного договору № 2 від 21.07.2017, договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017, договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (надалі – «Боржник») за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017  (надалі  - «Договір Новації») у зв’язку з проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника та/або на укладення нових договорів в забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Договором Новації та/або за будь-яким іншим договором між Боржником та АТ «Ощадбанк», який буде укладений в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника

9.2.  Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші документи, рішення про укладення яких прийняте з питання 9 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

9.3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів  про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 9.1. цього протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору Новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення,  внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року.

 

10. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Затвердити/схвалити:

- іпотечний договір № 2 від 21.07.2017;

- договір застави обладнання № 2 від 21.07.2017;

- договір застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017,

які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) №1 від 21.07.2017.

 

11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 26 квітня 2018 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера), а в день проведення Зборів також у місці їх проведення. Відповідальна особа – голова правління Будзівула А.І. Адреса веб- сайту Товариства, на якому розміщується інформація з проектами рішень з питань порядку денного: http://00190762.smida.gov.ua. Довідки за телефоном: (0352) 274167. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів, а також право ознайомитися з проектом договору щодо обов’язкового викупу акцій Товариством.

Станом на 01 березня 2018 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 10000000, голосуючих акцій – 9267440 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів

6480

13476

Основні засоби

1803

2018

Довгострокові фінансові інвестиції

1765

1765

Запаси

1520

1695

Сумарна дебіторська заборгованість

1390

7992

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

6

Нерозподілений прибуток

2133

5028

Власний капітал

4633

7528

Статутний капітал

2500

2500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

1847

5948

Чистий прибуток (збиток)

-2895

-317

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000000

10000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

16

15

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правлiння Будзівул Андрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2018
(дата)