Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2019
Дата публікації 07.03.2019 23:31:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товаритво "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, смт.Велика Березовиця, Тернопільської обл.вул. Національного Відродження, 14
Керівник* Стечишин Орислав Іванович - голова правлiння. Тел: (0352)-27-00-16
E-mail* 00190762@afr.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»,

які відбудуться 24 квітня 2019 року об 16-00 годині

за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця,

вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2019 року об 16.00 годині за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 15:00 год. до 15:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
 8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
 9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
 11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
 12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
 13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

 

Проекти рішень щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних зборів акціонерів

ПАТ «Тернопільвтормет» 24 квітня 2019 року

 

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера.

3. Затвердити наступний регламент:

 • для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
 • для виступів акціонерів -  до 3 хвилин.
 • для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
 • для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

 

Питання проекту порядку денного:

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Тернопільвтормет» за 2018 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

 

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПАТ «Тернопільвтормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Тернопільвтормет» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Тернопільвтормет» в органі державної реєстрації.

 

Питання проекту порядку денного:

9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

 

Питання проекту порядку денного:

10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет».

2. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет».

 

Питання проекту порядку денного:

11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

11.1. Надати згоду на  внесення змін до іпотечного договору № 2 від 21.07.2017, договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017,  договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (надалі – «Боржник») за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017  (надалі  - «Договір Новації») у зв’язку з проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника та/або на укладення нових договорів в забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Договором Новації та/або за будь-яким іншим договором між Боржником та АТ «Ощадбанк», який буде укладений в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника

11.2.  Уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші документи, рішення про укладення яких прийняте з питання 11 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

11.3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів  про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 11.1. цього протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору Новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення,  внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 24 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року.

 

Питання проекту порядку денного:

12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 24 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

Питання проекту порядку денного:

13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 24 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

 

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою, за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14, (кабінет головного бухгалтера), у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови правління Товариства Стечишина О.І.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 10 000 000, голосуючих акцій - 9 269 960.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00190762.smida.gov.ua.

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                    

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Тернопільвтормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів

6804

6480

Основні засоби

1620

1803

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

535

1520

Сумарна дебіторська заборгованість

2857

1390

Грошові кошти та їх еквіваленти

28

2

Нерозподілений прибуток

2022

2133

Власний капітал

4522

4633

Статутний капітал

2500

2500

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

2282

1847

Чистий прибуток (збиток)

173

( 2895 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000000

10000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

16

 

Телефон для довідок: (0352)-27-41-67                                     

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правлiння Стечишин Орислав Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2019
(дата)