Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 16.07.2008
Дата публікації 23.09.2008 15:10:23
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Літвіцький Іван Степанович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - 16.07.2008р.; назва органу, що прийняв таке рішення - загальні збори акціонерів; вид - акції; кількість цінних паперів - 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) акцій; сума цінних паперів - 9 500 000 (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн.; спосіб їх розміщення (публічний, приватний) - закрите розміщення (приватний); тип цінних паперів - акції іменні прості; форма існування цінних паперів, що розміщуються - документарна; розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій - 9 500 000 грн. (38 000 000 акцій); номінальна вартість - 0,25 грн./1 акція; запропонована ціна із зазначенням способу її визначення - 0,25 грн. за 1 акцію, спосіб визначення - номінальна вартість існуючих акцій; Акції пропонуються до продажу за номінальною вартістю. Станом на 29.08.2008р. юридична особа ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"; володіє 9 048 034 акцій, що становить 90,48% статутного капіталу Товариства. Зміна власника великого пакета акцій емітента не передбачається. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу складає 380%. Облігації та/або інших цінні папери Товариством не випускались. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - закрите розміщення акцій здійснюється за адресою 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження 14. Перший етап розміщення буде проводитись з 01.09.2008р. по 15.09.2008р. включно, в робочі дні з 09.00 до 17.00 год. Другий етап розміщення буде проводитись з 16.09.2008р. по 16.09.2008р. включно, в робочі дні з 09.00 до 17.00 год., або закінчується достроково у разі прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, у період їх розміщення, акціонери повинні подати уповноваженим особам письмову заяву на придбання акцій. На підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій в термін проведення відповідного етапу розміщення. Кожен заявник повинен оплатити 100% вартості акцій, на придбання яких була подана заява під час першого етапу - до закінчення першого етапу розміщення, а також сплатити 50% вартості акцій, на придбання яких була подана заява під час другого етапу - до 16.09.2008р., та не пізніше дня затвердження звіту про результати закритого розміщення акцій оплатити повну вартість акцій. Договір та платіжний документ про сплату 100% вартості акцій є підставою для видачі заявнику тимчасового свідоцтва про підтвердження оплати акцій. Спосіб оплати цінних паперів - виключно грошовими коштами в національній валюті України, які повинні вноситись на розрахунковий рахунок Товариства; мета розміщення цінних паперів - виконання програми розвитку Товариства; напрями використання отриманих коштів - поповнення обігових коштів, придбання нового устаткування, модернізація виробництва. Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами - Рішення про розміщення цінних паперів прийнято Загальними зборами акціонерів. Голова Правління Товариства Літвіцький Іван Степанович акціями не володіє. Інформація щодо наявності бажання членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення акцій, придбати акції відсутня у зв'язку з тим, що прийом заяв на придбання акцій ще не почався. інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - конвертація цінних паперів не передбачається; інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Державна частка в статутному (складеному) капіталі Товариства відсутня. Розміщення буде здійснюватись у два етапи: на першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій буде реалізуватися переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу розміщення; на другому етапі реалізується право існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку вони (акціонери) реалізували своє переважне право. Заяви акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на які акціонер реалізував своє переважне право задовольняються в порядку черговості в залежності від дати та часу їх надходження. З першого дня другого етапу розміщення на вимогу заявника Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які розміщені на першому етапі. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій буде здійснено не в повному обсязі: у випадку недосягнення запланованого обсягу розміщення, обсяг розміщення встановлюється на фактичному рівні, результати затверджуються загальними зборами акціонерів. Найближчими зборами акціонерів затверджується також розмір статутного капіталу Товариства з врахуванням фактично розміщених акцій та зміни до статуту Товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу. Якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, Уповноважений орган Товариства вправі прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердити звіт про розміщення акцій, але не раніше закінчення першого етапу розміщення. У 15-денний строк з дня реєстрації змін до статуту в органах державної реєстрації Товариство подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати закритого розміщення акцій, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту. Перевищення запланованого рівня розміщення акцій не передбачається. При відмові від розміщення акцій кошти повертаються особам, що передплатили акції, в тридцятиденний строк із дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відмову від розміщення акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Літвіцький Іван Степанович