Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
виконуючий обов"язки голови правлiння       Чернецький Iван Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товаритво "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт.Велика Березовиця вул. Нацiонального Вiдродження, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс 0352270016 270016
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.12.2017 звільнено голова правлiння Мачуга Роман Богданович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 15/12/17 вiд 15.12.2017 р.) з 15.12.2017 р. звiльнено з посади Голови правлiння Мачугу Романа Богдановича (не дає згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями товариства не володiє. Пiдстава: заява за власним бажанням . Термiн перебування на посадi 1 р. 2 мiсяцi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.12.2017 призначено виконуючий обов"язки голови правлiння Чернецький Iван Володимирович ЕЕ 807105
24.04.2003 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 15/12/17 вiд 15.12.2017 р.) з 18.12.2017 р. призначено на посаду виконуючого обов"язки голови правлiння Чернецького Iвана Володимировича (паспорт ЕЕ № 807105 виданий Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 24.04.2003). Акцiями товариства не володiє. Термiн призначення –до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з питань безпеки ПАТ «Тернопiльвтормет». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.