Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правлiння       Будзiвул Андрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товаритво "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт.Велика Березовиця вул. Нацiонального Вiдродження, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс 0352270016 270016
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/в
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.01.2018 призначено голова правлiння Будзiвул Андрiй Iванович МС 090776
09.07.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 09/01/18 вiд 09.01.2018) призначено з 11.01.2018 на посаду голови правлiння Будзiвула Андрiя Iвановича (паспорт МС 090776 виданий Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 09.07.96) Акцiями товариства не володiє. Термiн призначення –до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ Тернопiльвтормет - заступник директора по заготiвлi, ТОВ Корса - водiй-експедитор
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.01.2018 звільнено виконуючий обов"язки голови правлiння Чернецький Iван Володимирович ЕЕ 807105
24.04.2003 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 09/01/18 вiд 09.01.2018) звiльнено з 10.01.2018 з посади виконуючого обов"язки голови правлiння Чернецького Iвана Володимировича (паспорт ЕЕ № 807105 виданий Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 24.04.2003). Акцiями товариства не володiє. Пiдстава: рiшення наглядової ради . Термiн перебування на посадi 23 днi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.