Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стечишин Орислав Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця вул.Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс 0352270016 270016
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2018 припинено повноваження голова правління Будзівула Андрій Іванович МС 090776
09.07.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 13/04/18 від 23.04.2018) звiльнено з 23.04.2018 з посади голови правлiння Будзівула Андрія Івановича (паспорт МС 090776 виданий Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 09.07.96) Пiдстава: рішення наглядової ради Розмір пакету акцій 0%. Термiн перебування на посадi з 11.01.2018 .
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
23.04.2018 призначено голова правління Стечишин Орислав Іванович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 13/04/18 від 23.04.2018) призначено головою правління з 24.04.2018 Стечишина Орислава Івановича (не дає згоду на розкриття паспортних даних) Пiдстава: рішення наглядової ради Розмір пакету акцій 0%. Термiн призначення -до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Укрвторчормет" менеджером по заготівлі

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.