Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стечишин Орислав Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця вул.Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в зв"язку iз переобранням
Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора з ЗЕД ТОВ "Втормет-Експорт". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в зв"язку iз переобранням
Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перекладач перської мови ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради - акціонер Омран Хоссейн Золфалi - -
-
0.0004
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в зв"язку iз переобранням та рішенням наглядової ради від26.04.2018р. (протокол № 26/04/18)
Голова Наглядової ради - акціонер Омран Хоссейн Золфалi (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,0004% . Термін призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Євро Метал Iнвест"директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Пожидаєв Ростислав Станiславович - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в зв"язку iз переобранням
Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Пожидаєв Ростислав Станiславович (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ", перший заступник генерального директора , генеральний директор ТОВ "ВТОРМЕТАЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Саргсян Карен Едiкович - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення обрати на посаду в зв"язку iз переобранням
Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Металiнвест ЛТД" Саргсян Карен Едiкович (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін призначення: до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Металінвест ЛТД" менеджер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради - представник акціонера Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв"язку із закінченням терміну повноважень:

Голова Наглядової ради - представник акціонера Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради - акціонер Мохаммад хані омран Хоссейн Золфалі - -
-
0.0004
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв"язку із закінченням терміну повноважень:

член наглядової ради - акціонер Мохаммад хані омран Хоссейн Золфалі (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,0004% . Термін перебування на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
26.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради представник акціонера Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв"язку із закінченням терміну повноважень:
член наглядової ради представник акціонера Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради - представник акціонера Пожидаєв Ростислав Станiславович - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв"язку із закінченням терміну повноважень:
Член Наглядової ради - представник акціонера Пожидаєв Ростислав Станiславович (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради - представник акціонера Саргсян Карен Едiкович - -
-
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №1) прийнято рiшення припинити повноваження в зв"язку із закінченням терміну повноважень:
Член Наглядової ради - представник акціонера Саргсян Карен Едiкович (посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.