Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стечишин Орислав Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, смт. В.Березовицясмт. В.Березовиця вул.Нацiонального Вiдродження 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс 0352270016 270016
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.11.2018 звільнено головний бухгалтер Калитюк Василина Василiвна д/н 0
Зміст інформації:
Наказом голови правлiння № 15К вiд 05.11.2018р. звiльнено з 05.11.2018 р. з посади головного бухгалтера Калитюк Василину Василiвну (не дає згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава рiшення: заява за власним бажанням. Розмiр пакету акцiй 0 шт. Термiн перебування на посадi 13 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
05.11.2018 призначено в/о головного бухалтера Стечишин Орислав Iванович д/н 0
Зміст інформації:
Наказом голови правлiння № 16К вiд 05.11.2018р. прийнято рiшення про призначення з 05.11.2018р. Стечишин Орислава Iвановича (не дає згоди на розкриття паспортних даних) виконуючим обов"язки головного бухгалтера. Пiдстава рiшення: наказ № 16К вiд 05.11.2018р. Розмiр пакету акцiй 0 шт. Термiн призначення: до прийняття рiшення про призначення головного бухгалтера. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Тернопiльвтормет",голова правлiння, ПАТ "Укрвторчормет", менеджер по заготiвлi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.