Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Альяной Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл. вул. Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 (0352) 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.07.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://eurofinance.kiev.ua/vtormety в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.07.2015 звільнено Голова правлiння Калинюк Вiталiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 24.07.2015р. На засiданнi Наглядової Ради вiд 24.07.2015 р. (протокол №24/07/15) прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови правлiння Калинюк В.В. та про призначення посадової особи Голови правлiння Альяной О.А.
Звiльнено з посади Голови правлiння Калинюк Вiталiя Вiкторовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних).). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Звiльнено з посади за рiшенням Наглядової Ради вiд 24.07.2015 р. (протокол №24/07/15). Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi пунктiв 7.4.3.8., статтi 7 Статуту та вiдповiдно поданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посадi: з 28.10.2014р. по 24.07.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.07.2015 призначено Голова правлiння Альяной Олександр Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 24.07.2015р. На засiданнi Наглядової Ради вiд 24.07.2015 р. (протокол №24/07/15) прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови правлiння Калинюк В.В. та про призначення посадової особи Голови правлiння Альяной О.А.
Призначено на посаду Голови правлiння Альяной Олександра Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду за рiшенням Наглядової Ради вiд 24.07.2015 р. (протокол №24/07/15). Призначено посадову особу на випробувальний термiн – 3 мiсяцi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника УМВС у Чернiвецькiй обл., начальник управлiння матерiального забезпечення УМВС у Чернiвецькiй обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.