Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Альяной Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл. вул. Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 (0352) 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://eurofinance.kiev.ua/vtormety в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металiнвест ЛТД"
90.5459
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металiнвест ЛТД", код ЄДРПОУ 37396799, на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 9 054 598 акцiями, що складає 90,5459% вiд статутного капiталу товариства (2263649,5 грн.) Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi
0.0004
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного капiталу товариства (11,75 грн.) Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано Головою Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 обрано Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перекладач. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 обрано Член Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi
0.0004
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного капiталу товариства (11,75 грн.) Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.