Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мачуга Роман Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл. вул. Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 (0352) 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://eurofinance.kiev.ua/vtormety в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2016 звільнено Голова правлiння Альяной Олександр Анатолiйович
посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 17.10.2016р. На засiданнi Наглядової Ради вiд 17.10.2016р. (протокол №17/10/16) прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови правлiння Альяного О.А. та про призначення посадової особи Голови правлiння Мачуга Р.Б.
Звiльнено з посади Голови правлiння Альяного Олександра Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Звiльнено з посади за рiшенням Наглядової Ради вiд 17.10.2016р. (протокол №17/10/16). Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi пунктiв 7.4.3.8., статтi 7 Статуту та вiдповiдно поданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посадi: з 24.07.2015р. по 17.10.2016р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.10.2016 призначено Голова правлiння Мачуга Роман Богданович
посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 17.10.2016р. На засiданнi Наглядової Ради вiд 17.10.2016р. (протокол №17/10/16) прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови правлiння Альяного О.А. та про призначення посадової особи Голови правлiння Мачуга Р.Б.
Призначено з 18.10.2016р. на посаду Голови правлiння Мачугу Романа Богдановича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду за рiшенням Наглядової Ради вiд 17.10.2016 р. (протокол №17/10/16). Строк, на який призначено особу - встановлено випробувальний термiн 3 мiсяцi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер, заступник директора iз заготiвлi металобрухту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.