Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мачуга Роман Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл. вул. Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 (0352) 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%.Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад(посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0.0004
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного капiталу товариства. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано Членом Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Наглядової ради (протокол №28/04/17 вiд 28.04.2017р.) обрано Головою Наглядової ради. Голова Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 90,5459%.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перекладач. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 90,5459%.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0.0004
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного капiталу товариства. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є акцiонером товариства.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Пожидаєва Ростислава Станiславовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 90,5459%.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Саргсян Карен Едiкович
не надано згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Саргсяна Карена Едiковича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 28.04.2017р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 90,5459 %.