Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мачуга Роман Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 47724 смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл. вул. Нацiонального Вiдродження 14
4. Код за ЄДРПОУ 00190762
5. Міжміський код та телефон, факс (0352) 474398 (0352) 291015
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00190762.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 1329444 13476 9865.27159
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 28.04.2017р.; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: прийнято рiшення Надати попереднє схвалення та згоду на укладення ПАТ «Тернопiльвтормет» значних правочинiв будь-якого характеру (у тому числi, але не тiльки, кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого та рухомого майна, договорiв лiзингу, господарських та iнших договорiв у межах лiмiту граничної ринкової вартостi кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України/росiйських рублях/євро за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на момент укладення таких правочинiв), якi можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами (а саме - з 28 квiтня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв, але не пiзнiше нiж 30 квiтня 2018 року та уповноважити Наглядову раду ПАТ «Тернопiльвтормет» приймати рiшення щодо визначення iстотних умов укладання Товариством таких правочинiв; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 1 329 444 тис.грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13476 тис.грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 9865,27159%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9267440 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9054598 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9054598 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 голосiв.